Sinnen

Perception, varseblivning, är hjärnans bearbetning av sinnesintryck så att de upplevs medvetet. Vår perception påverkas bl a av känslor, motivation, ens inställning och stämningsläge. Genom våra sinnen tar vi in information som hjärnan bearbetar. Hjärnan väljer ut relevanta impulser och bortser för andra. Genom sensorisk integrering sammanställer hjärnan impulser från våra sinnen till en innehållsrik bild. Vi jämför bilden med minnen från tidigare upplevelser och erfarenheter och känner på så sätt igen dem. Detta gör att våra upplevelser får en mening och att vi förstår sammanhang. Våra sinnen och perception (sker tillsammans med en emotionell bindning d v s en relation) är viktiga för: 

  • Att utveckla en medvetenhet om omvärlden genom nya erfarenheter av kunskapsmässig och social art.
  • Visuell perception.
  • Auditiv perception.
  • Taktil perception.
  • Kinestetisk perception.
  • Relationer.

Auditiv perception

Auditiv perception är det vi uppfattar med hjälp av hörseln. Auditiv perception är viktig för att kunna lyssna aktivt, vår förmåga att kunna urskilja ljudintryck, för vårt språk och tal. Den auditiva perceptionen har bl a betydelse för vår inlärning. 


Visuell perception

Visuell perception är intryck vi får med hjälp av synen. Visuell perception är viktig för vår kroppskoordination, vår förmåga att urskilja figurer, former, att uppfatta oss själva i förhållande till omgivningen och förstå föremåls relationer till varandra. Den visuella perceptionen har bl a betydelse för vår inlärning.


Taktil perception

Taktil perception eller “ytlig känsel” är perception med hjälp av känseln. Taktil perception är viktig för hur vi är mer eller mindre är uppmärksamma på beröring. Den taktila perceptionen har bl a betydelse för vår kroppsuppfattning och balans. 


Kinestetisk perception

Kinestetisk perception eller “djup känsel” är perception som ger oss information om vår kropps läge och rörelser. Kinestetisk perception är bl a viktig för vår muskeltonus, kroppshållning, koordination och balans. Den kinestetiska perceptionen är basen för motorisk och perceptuell utveckling och nödvändig för en väl avvägd rörelse och ett korrekt rörelsemönster d v s att använda rätt muskler, vid rätt tillfälle med rätt styrka och hastighet.


Relationer

För att barn ska utvecklas behöv trygga relationer med positiva upplevelser. Ensamt kan inget barn utvecklas. Barnet behöver relationer som stöd för att kunna utnyttja sina resurser. Därför har vi vuxna en mycket viktig uppgift att bygga upp och vårda vår relation till våra barn. För att kunna göra detta krävs tid och tyvärr är tid det vi minst ger våra barn idag. Att ha en i botten god relation till våra barn kan få en avgörande betydelse för deras utveckling och inlärning. I relation till sin omgivning är det viktigt att barn lär sig att tillfredsställa sina behov på ett acceptabelt sätt. Barnen måste lära sig att styra och kontrollera sina känslor. För detta krävs att de ska kunna stanna kvar i känslan, sätta ord på den och ta fram gammla erfarenheter att jämföra med. Att ge barnen strategier för att handskas med sina känslor tar tid och kräver närhet och relation till en vuxen. I leken och rörelsen lär sig barnen bl a att styra och kontrollera sina känslor. Alla känslor är viktiga. Även en känsla som ilska är konstruktiv och nödvändig, när vi lär oss hantera den på rätt sätt. I vår relation till våra barn är det också viktigt att vi som vuxna kan sätta gränser och fastställa eller sätta upp regler för våra barn i tidig ålder. Dock ska detta alltid göras med kärlek och utgå från barnets förmåga och förutsättningar. Klarar barnet inte av detta i tidig ålder kan det bli svårare högre upp i åldern. Gränser och regler gör att barnen lär sig att förstå vad som händer i de olika situationer de är inblandade i. De lär sig att förstå sambanden mellan handling och konsekvens. Barn behöver ett fåtal tydliga och konkreta regler.

Att lära sig klara gränser och regler är viktigt för det sociala samspelet. Sinnena är viktiga för:  

  • att nervsystemet på ett ändamålsenligt sätt ska kunna styra kroppen och de olika kroppsfunktionerna.
  • att information om faktiska händelser lagras i vårt minne.
  • tankar, känslor och inlärning.